Instruktion og oplæring

Pr. 1. juli 2019 trådte en lovændring i kraft, som påvirker din virksomhed, hvis dine medarbejdere bruger farlige stoffer og materialer, f.eks. kemiske produkter, eller I har processer, som danner farlige stoffer, som f.eks. svejserøg eller slibestøv.

Hvad betyder ændringen i praksis?

De tidligere lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB), som arbejdsgivere skulle udarbejde for hvert farligt stof eller materiale, kan nu i nogle tilfælde erstattes af en mundtlig instruktion af medarbejderen. Skriftlig instruktion, kræves stadig, hvis stofferne, materialerne eller processerne:

 • kan medføre forgiftning, kræft, hormonforstyrrelser og andre alvorlige helbredsskader (mutationer, fosterskader, allergi m.m.)

 • er særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, som
  - stærkt varmeudviklende kemiske processer
  - kemiske processer, hvor der kan opstå trykstigning
  - processer med risiko for brand og eksplosion


Den skriftlige instruktion kan stadig være de traditionelle arbejdspladsbrugsanvisninger, men må nu også udarbejdes som piktogrammer, video, plakater og lignende. Det vigtigste er, at de enkelte medarbejdere både forstår og følger den sikkerhedsmæssige del af instruktionen.

Desuden må skriftlig instruktion nu også omfatte en proces eller en aktivitet, hvori der indgår flere farlige stoffer og materialer i modsætning til tidligere, hvor der som nævnt skulle være APB for hvert enkelt stof eller materiale.
 

Instruktionen og oplæringen skal mindst indeholde følgende:

 • Oplysninger om de farlige stoffer og materialer
  - bl.a. navn, faremærkning, risici ved arbejde med og udsættelse for dem, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre anvisninger

 • Oplysninger om håndtering, brug og opbevaring
  - herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger

 • Oplysninger om korrekt brug af personlige værnemidler og disses placering på arbejdspladsen

 • Sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende

 • Bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig håndtering af affald, herunder særligt mærket affald
   

Uændrede krav til arbejde, som indebærer risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer


Følgende krav er stadig gældende:

 • Oversigt over farlige stoffer og materialer

 • En kemisk risikovurdering (kemisk APV) ved arbejdsprocesser, hvori der indgår farlige stoffer og materialer. Risikovurderingen er bl.a. udgangspunktet for instruktioner

 • Substitution af farlige stoffer, materialer og processer med mindre farlige - hvis muligt

 • Opdaterede sikkerhedsdatablade fra leverandører af farlige stoffer og materialer skal altid være tilgængelige for de ansatte - gerne på elektronisk form 

 

Skabelon og plancher til kemisk APV

Mangler I hjælp til at udarbejde en kemisk APV? Hos Avidenz tilbyder vi professionel rådgivning i forbindelse med at få styr på alle kravene til de kemikalier, som I anvender i virksomheden. Med vores digitale system med tilknyttet app, SOSWEB, har I yderligere mulighed for at få styr på jeres kemi. 

I SOSWEB kan I let og overskueligt registrere alle de kemiske produkter, som I anvender i virksomheden, og I kan udarbejde overskuelige instruktioner samt kemisk APV.

De ansatte kan hente instruktionerne på deres mobiltelefon eller en tablet via den tilhørende app. Instruktionerne kan også oprettes samlet for alle kemikalier i store plancher. De kan printes i A3-format og hænges op i virksomheden.

Kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller info@avidenz.dk, hvis I har spørgsmål eller ønsker hjælp til jeres kemiske APV.

Læs mere om fordelene ved SOSWEB her.

 

Arbejde med farlige kemiske produkter kræver arbejdspladsbrugsanvisninger