Kemisk APV

På denne side finder du svar på ofte stillede spørgsmål om kemisk APV (kemisk risikovurdering)


Kemisk APV

Hvad er en kemisk APV?
Hvad er formålet med en kemisk risikovurdering?
Stoffer og materialer, der skal indgå i en kemisk risikovurdering
Krav til kemisk APV
Hvordan laver man en kemisk APV?
Hvad skal en kemisk APV indeholde?
Hvornår skal der laves en kemisk risikovurdering?
Kemisk APV vejledning
Skabelon og skema til kemisk APV

 

Kemisk APV

Den 1. juli 2019 ophævede Arbejdstilsynet de tidligere krav om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er). I stedet er der nu fokus på den kemiske risikovurdering (kemisk APV). Der vil i en del tilfælde stadig være krav om skriftlige instruktioner, som kan udformes på mange forskellige måder.
På denne side kan du læse nærmere om kemisk APV og finde svar på ofte stillede spørgsmål herom.


Hvad er en kemisk APV?

Alle virksomheder skal lave en kemisk risikovurdering for de arbejdsprocesser, hvor der indgår eller udvikles farlig kemi. Kort sagt skal den være med til at sikre, at der arbejdes med stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.
Det kemiske arbejdsmiljø hører under din virksomheds generelle arbejdsmiljø og er derfor en særlig del af den overordnede APV (arbejdspladsvurdering), som arbejdspladser skal udfylde. Et kemisk arbejdsmiljø dækker over arbejdet med kemiske stoffer og materialer, desuden også udsættelse for eks. røg og gasser som eksempelvis svejserøg, dieseludstødningsgasser, slibe- og borestøv.


Hvad er formålet med en kemisk risikovurdering?

Formålet med den kemiske risikovurdering er at få systematisk kortlagt og vurderet arbejdsmiljøet for dem, der arbejder med eller bliver udsat for farlig kemi i forbindelse med arbejdet. Den kemiske APV skal bidrage til at blive opmærksom på, om der anvendes farlige stoffer og materialer, og om/hvordan risikoen i forbindelse hermed kan mindskes eller fjernes.


Stoffer og materialer, der skal indgå i en kemisk risikovurdering

Definitionen for farlige stoffer og materialer er helt overordnet, at de kan være farlige for eller forringe sikkerhed eller sundhed. Stoffer og materialer kan både være faste, flydende eller luftformige. De kan indgå i en fremstillingsproces, i en proces som et hjælpemiddel eller opstå som et biprodukt ved en proces, f.eks. som farlige dampe.
Når det skal vurderes, om der er tale om farlige stoffer og materialer, er der rigtig mange aspekter at kigge på. Et godt sted at starte er at kigge efter stoffer og materialer, der bruges i arbejdsprocesser, og som er forsynet med farepiktogrammer.

Krav til kemisk APV

Der er krav om, at man skal undgå unødig påvirkning fra stoffer og materialer, og at disse skal nedbringes så meget som muligt. Når der arbejdes med farlige stoffer og materialer, er det vigtigt, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der tages højde for alle led i arbejdsprocessen.

Processen og kravene i forbindelse med en kemisk risikovurdering kan illustreres således:

Processen ved Kemisk APV

 

Hvordan laver man en kemisk APV?

Man laver en kemisk APV ved at afdække hvilken farlig kemi der findes eller kan udvikles på jeres arbejdsplads. Den kemiske APV foretages ved at undersøge brugen af kemikalierne, og hvordan de anvendes ud fra en bestemt arbejdsproces. Det er vigtigt, at man overvejer alle kilder til eksponering og undersøger, hvad der sker, når kemikalierne eventuelt sammenblandes.
 
Det vurderes først, om kemikalierne/processerne kan udskiftes med andre mindre farlige produkter/processer (substitution). 
Herefter kigger man på, hvilke tekniske og organisatoriske foranstaltninger der ellers skal foretages samt anbefalinger til personlige værnemidler. 
Der er ligeledes fokus på oplæring og instruktion af medarbejderne i brugen af de potentielt farlige og sundhedsskadelige stoffer og materialer, som der arbejdes med.
 

Hvad skal en kemisk APV indeholde?

Den kemiske risikovurdering skal indeholde følgende 7 punkter (jf. Arbejdstilsynet):
1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
6. Arbejdstilsynets grænseværdier
7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed
 
Den kemiske APV skal være skriftlig og tilgængelig for medarbejderne sammen med produktlisten og sikkerhedsdatablade. I en del tilfælde skal der være en skriftlig instruktion. Instruktionen kan stadig være de traditionelle arbejdspladsbrugsanvisninger, men må nu også være piktogrammer, video, billeder, plakater og lignende.
 

Hvornår skal der laves en kemisk risikovurdering?

Alle virksomheder skal lave en samlet vurdering af risikoen for alle de forskellige farlige stoffer og materialer, der er risiko for at blive udsat for ved en arbejdsproces.
 
Den kemiske APV skal revideres løbende, og den skal opdateres mindst hvert tredje år.
 

Kemisk APV vejledning       

I forbindelse med udarbejdelsen af en kemisk APV kan I spørge jer selv:
  • Hvilken farlig kemi og arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, bliver medarbejderne udsat for
  • Hvor farlige er de stoffer og materialer, der anvendes?
  • Hvordan arbejdes der med farlige kemikalier (håndtering, processer og mængde)?
  • Er der kemi, som I ikke vil anvende?
  • Er der sikkerhedsdatablade for kemikalierne? (eller skal de indhentes)
  • Kan kemikalierne erstattes (for eksempel med produkter, der ikke er faremærkede, er PH-neutrale eller med lavere MAL-kode)?
  • Hvordan bortskaffes det kemiske affald og brugte værnemidler?
  • Hvordan skal oplæringen og instruktionen af medarbejderne foregå?

Skabelon og skema til kemisk APV

Mangler I hjælp til at udarbejde en kemisk APV? Hos Avidenz tilbyder vi professionel rådgivning i forbindelse med at få styr på alle kravene til de kemikalier, som I anvender i virksomheden. Med vores digitale system med tilknyttet app, SOSWEB, har I yderligere mulighed for at få styr på jeres kemi. 
 
Under modulet Kemi kan I nemlig let og overskueligt få et overblik og dokumentation over alle de kemiske produkter, som I anvender i virksomheden. Det er muligt at udarbejde kemisk APV samt overskuelige instruktioner i systemet. I er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker hjælp til jeres kemiske APV.