Ekstern støj

Ekstern støj er den støj, der kommer fra virksomhederne ud til omgivelserne. Mange virksomheder ligger tæt på eller i bymæssig bebyggelse, hvor støj fra produktion, støj fra ventilation eller transport kan være en væsentlig gene for naboerne.

Regler for ekstern støj fra virksomheder

Der er forskellige regler for støj i byzone, støj i landzone og for støj ved byggeri.

Ofte vil miljømyndigheden desuden stille krav om det højst tilladelige støjniveau i skel, hvilket vil blive stillet som vilkår i en eventuel miljøgodkendelse. Dette kræver en undersøgelse af det støjniveau, der stammer fra virksomheden.

Avidenz tilbyder hjælp omkring ekstern støj ved at:

  • Foretage vejledende støjmålinger
  • Foretage frekvensmålinger for at finde den bedst mulige støjdæmpning
  • Vurdere målresultater i forhold til myndighedskrav
  • Rådgive om støjdæmpning af ventilationsanlæg og procestekniske anlæg


Når vi arbejder med eksterne støjopgaver, sørger vi altid for en god dialog med miljømyndigheden. Det sikrer det bedste resultat af opgaven, fordi vi har et bedre vurderingsgrundlag, når vi kender miljømyndighedens krav. En virksomhed med styr på de miljømæssige påvirkninger har alle forudsætninger for et godt samarbejde med naboer og myndigheder.

Virksomhed med ekstern støj